CONTACT US
unnamed
unnamed

OUR SERVICES

To connect local resources with manufacturers in the area,

fast on-site metals measurement and decontamination serivices

Tento projekt je podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov a sídlo prijímateľa: ekolive s.r.o., Americká trieda 2430/3, 040 13 Košice

Názov projektu: Efektívne odstránenie nečistôt znehodnocujúcich kremenný piesok biolúhovaním

Miesto realizácie projektu: Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 50 000, 00 €

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Za účelom získať podporu EÚ bude ekolive s.r.o v predloženom projekte vykonávať 2 hlavné aktivity: 1) vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku a 2) predloženie inovačného projektu do Fázy 2 SME Instrument. V štúdiu uskutočniteľnosti vyhodnotí technologické možnosti riešenia svojho zámeru, a zhrnie ich v časti technologickej uskutočniteľnosti. Súčasťou štúdie bude aj vypracovanie a zhodnotenie komerčného potenciálu navrhnutej technológie.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

 www.opii.gov.sk

Welcome

"Disclosure of local mineral and metallic raw materials resources for ecological and economic exploitation by a new way of bioleaching"

Manufacturing industries in EU countries depend on the import of high-quality mineral and metallic raw materials (RM) which are not available locally. This requires expensive long-distance transports, creates negative environmental impact and amplifies competitive disadvantages. ekolive bring solution by eco-/biological method of zero-waste mining and processing of local RM: bioleaching with heterotrophic bacteria. Proven on an industrial scale, the adoption of bioleaching with heterotrophic bacteria increase quality and value of local resources, curb imports/transport of RM, decrease negative environmental impacts, replace hazardous mining techniques, increase competitiveness, decrease CO2 production, and thus will boost the circularity of RM related economy.

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website